Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ПОРЯДОК організації та проведення визначення потреб населення Михайлівської сільської територіальної громади у соціальних послугах.

ПОРЯДОК
організації та проведення визначення потреб населення Михайлівської сільської територіальної громади у соціальних послугах.

I. Загальні положення

1. Цим Порядком установлено процедуру визначення потреб населення Михайлівської сільської територіальної громади у соціальних послугах (далі - потреби населення у соціальних послугах) шляхом збирання, узагальнення та аналізу кількісних та якісних даних щодо наявності на відповідних територіях вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, щодо їхніх потреб у соціальних послугах.

2. Визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться з метою отримання об’єктивних даних (кількісних та якісних), необхідних для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення розвитку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади системи надання соціальних послуг, що функціонує на засадах безбар’єрності, безперервності, послідовності надання соціальних послуг та їх різноманітності.

Визначення потреб населення у соціальних послугах забезпечується шляхом:

проведення соціального дослідження (на середньостроковий період);

застосування результатів моніторингу надання соціальних послуг (на короткостроковий період), що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 та даних Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про соціальні послуги»«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»«Про місцеве самоврядування в Україні»«Про охорону дитинства»«Про запобігання та протидію домашньому насильству»«Про протидію торгівлі людьми»«Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»«Про зайнятість населення»«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»«Про засади державної регіональної політики» та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту населення, соціальних послуг, соціальної роботи.

4. Збирання та узагальнення даних для визначення потреб населення у соціальних послугах проводяться місцевим органом соціального захисту населення із залученням соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, представників об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг, суб’єктів освітньої діяльності, закладів охорони здоров’я, громадських об’єднань, благодійних організацій, наукових установ та інших суб’єктів і фахівців, участь яких є необхідною для збирання та узагальнення даних.

5. Для визначення потреб населення у соціальних послугах за рішенням голови виконавчого комітету Михайлівської сільської ради утворюється робоча група з питань визначення потреб населення у соціальних послугах (далі - робоча група).

Робочу групу очолює голова виконавчого комітету Михайлівської сільської  ради.

До складу робочої групи входять представники місцевого органу соціального захисту населення, структурних підрозділів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради з питань освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки, молоді та спорту, служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи. За згодою до складу робочої групи можуть також входити представники територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, уповноважених органів з питань пробації, надавачів, отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, в тому числі осіб з інвалідністю, благодійних, релігійних організацій, наукових установ, представники вразливих груп населення, депутати місцевої ради та представники інших зацікавлених сторін.

Персональний склад робочої групи та положення про її діяльність затверджується головою виконавчого комітету Михайлівської сільської ради, згідно з рішенням якого робочу групу було утворено.

Основною організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, до завершення роботи над підготовкою звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період (пропозицій за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на короткостроковий період).

II. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період

1. Для визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період проводиться соціальне дослідження один раз на три роки у період з 01 січня до 15 червня у році, що настає після сплину двох років після попереднього визначення потреб на середньостроковий період, яке передбачає:

1) збирання, узагальнення та аналіз даних щодо:

соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, за формою, наведеною у додатку 1;

надавачів соціальних послуг, їхніх ресурсів для надання соціальних послуг за формою, наведеною у додатку 2;

забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами за формою, наведеною у додатку 3;

стану розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронату над дитиною та потреб у їх розвитку (за даними відповідної служби у справах дітей);

організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами за формою, наведеною у додатку 4;

стану інформування та обізнаності населення про соціальні послуги, що надаються в територіальній громаді, їх змісту та порядку надання, що вивчається шляхом проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп.

Також аналізуються прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку територіальної громади, узагальнена інформація за результатами моніторингу надання та оцінки якості надання соціальних послуг за попередні періоди (в тому числі щодо планування роботи з розвитку системи надання соціальних послуг) та результати наявних досліджень щодо соціальних проблем та заходів, спрямованих на їх вирішення, тощо.

2) проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп для з’ясування потреб у соціальних послугах осіб/сімей, які проживають у територіальній громаді, в тому числі тих, які належать до вразливих груп населення (залежно від віку, статі, наявності інвалідності або належності до маломобільних груп населення, місця проживання, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану), формування бачення розвитку системи надання соціальних послуг та необхідних заходів для цього. Методи збору даних, групи респондентів визначаються відділом соціального захисту населення (на основі зібраної інформації про соціально-демографічну ситуацію та осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, про надавачів соціальних послуг) та погоджуються робочою групою.

Для організації та проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп та інших заходів зі збору даних залучаються окремі фахівці та/або суб’єкти господарювання, які провадять професійну діяльність із соціальної роботи, соціології, соціальних послуг, представники наукових установ;

3) підготовку проекту звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах за формою, наведеною у додатку 5.

До 15 квітня місцевий орган соціального захисту населення узагальнює та аналізує результати соціального дослідження та готує проект звіту, який виноситься для обговорення на засіданні робочої групи;

4) розгляд проекту звіту на засіданні робочої групи, під час якого визначаються заходи щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (у тому числі пріоритетних) з урахуванням:

визначених потреб вразливих груп населення;

якості, повноти, доступності та відповідності наявних соціальних послуг, у тому числі тих, які надаються в межах співпраці територіальних громад, потребам отримувачів цих послуг та осіб/сімей з числа тих, які потребують соціальних послуг;

стану забезпечення відділу соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг кадровими, фінансовими, матеріальними ресурсами, необхідними для розвитку та надання соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення у соціальних послугах.

Після розгляду проекту звіту на засіданні робочої групи відділ соціального захисту населення в разі потреби доопрацьовує звіт;

5) громадське обговорення проекту звіту, що забезпечується шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті виконавчого комітету сільської ради. Отримані від громадськості пропозиції / зауваження беруться до уваги при формуванні остаточного звіту. Громадське обговорення проекту звіту здійснюється відповідно до законодавства;

6) затвердження звіту головою виконавчого комітету Михайлівської сільської ради;

2. Результати визначення потреб населення у соціальних послугах та рекомендації, викладені у звіті, враховуються при розробленні/внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах.

При плануванні заходів в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах визначаються відповідальні виконавці, строки виконання заходів, обсяги та джерела фінансування, індикатори (показники) виконання.

Для оптимального задоволення потреб населення у соціальних послугах заходи спрямовуються на досягнення таких цілей:

розвиток мережі надавачів соціальних послуг усіх форм власності;

запровадження та забезпечення надання необхідних соціальних послуг, зокрема, шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів (програм);

створення умов безбар’єрності для отримувачів соціальних послуг;

кадрове забезпечення системи надання соціальних послуг;

підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

здійснення співробітництва територіальних громад та їхньої співпраці з обласною радою щодо організації надання соціальних послуг;

посилення комунікації з жителями територіальної громади щодо переліку соціальних послуг, їх змісту, порядку та умов отримання;

цифровізація процесу визначення потреб населення у соціальних послугах та надання соціальних послуг, зокрема, шляхом запровадження та використання Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому, регіональному та національному рівнях.

III. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період

1. Відділ соціального захисту населення щороку, в тому числі в році, коли проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період, здійснює визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період. Для цього використовуються результати моніторингу надання соціальних послуг та дані за формою, наведеною у таблиці 3.2 додатка 3. Також проводяться збирання, узагальнення та аналіз даних за формою, наведеною у додатку 4.

2. За результатами узагальнення та аналізу даних відділ соціального захисту населення готує з урахуванням актуальних потреб пропозиції щодо коригування прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади, включення заходів, спрямованих на забезпечення населення громади соціальними послугами. Підготовлені пропозиції відділ соціального захисту населення виносить для обговорення і погодження на засідання робочої групи та на громадське обговорення.

3. Пропозиції робочої групи та результати громадського обговорення враховуються при розробленні/внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах.

ІV. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану

1. Під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться в порядку, встановленому цим розділом.

Визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до розділів II-IV цього Порядку під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану не проводиться.

2. Координацію визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану здійснює координаційна група, яка утворюється за рішенням голови виконавчого комітету Михайлівської сільської ради.

Завданнями координаційної групи є:

розгляд результатів визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії надзвичайного або воєнного стану;

визначення заходів для організації надання необхідних соціальних послуг, у тому числі тих, які можуть надаватися екстрено (кризово);

координація діяльності надавачів соціальних послуг комунального та недержавного сектору, волонтерів, які залучені до надання соціальних послуг;

вчасне та оперативне реагування на зміни в тенденціях міграції населення, спроможності надавачів соціальних послуг у забезпеченні надання соціальних послуг;

розв’язання існуючих соціальних проблем, пов’язаних із надзвичайним або воєнним станом, з якими звертаються вразливі групи населення, в тому числі через залучення інших суб’єктів, які працюють у територіальній громаді, на рівні району, області.

До складу координаційної групи входять представники відділу соціального захисту населення, виконавчого комітету Михайлівської сільської ради з питань освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки, молоді та спорту, служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи. За згодою до складу координаційної групи можуть також входити представники територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, надавачів, отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, в тому числі осіб з інвалідністю, благодійних, релігійних організацій, представники вразливих груп населення, депутати місцевої ради, волонтери та представники інших зацікавлених сторін.

Персональний склад координаційної групи та положення про її діяльність затверджується сільським головою згідно з рішенням якого координаційну групу було утворено.

3. Для визначення потреб населення у соціальних послугах місцевий орган соціального захисту населення:

1) одноразово, не пізніше ніж до закінчення 3-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан, збирає (актуалізує) інформацію, наведену:

у графах 2-4 форми додатка 8, за період з початку поточного календарного року до введення надзвичайного або воєнного стану. Якщо надзвичайний або воєнний стан триває довше ніж 12 місяців або якщо новий календарний рік розпочався під час дії надзвичайного або воєнного стану, інформація оновлюється станом на 01 січня року, наступного за роком, у якому було введено надзвичайний або воєнний стан;

у формі додатка 9, станом на 1-ше число місяця, наступного за місяцем, у якому було введено надзвичайний або воєнний стан;

2) не пізніше ніж до закінчення 3-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан, та надалі щомісячно збирає дані, зазначені у графах 5-10 додатка 8;

3) за результатами узагальнення та аналізу інформації, зазначеної в підпунктах 1, 2 цього пункту, та залежно від потреби забезпечує підготовку пропозицій щодо:

визначення особливостей надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади під час дії надзвичайного або воєнного стану;

визначення соціальних послуг, у тому числі тих, які можуть надаватися екстрено (кризово), у розвитку яких є потреба, забезпечення надання соціальних послуг в необхідних обсягах та залучення для цього відповідної кількості працівників надавачів соціальних послуг;

надання надавачам соціальних послуг права приймати рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

коригування прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади, включення до них заходів, спрямованих на забезпечення надання соціальних послуг, в яких є потреба, з урахуванням тих, які можуть надаватися екстрено (кризово);

залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору, здійснення співробітництва територіальних громад, перепрофілювання закладів, організацій і установ, що функціонують на території громади, для забезпечення надання соціальних послуг, залучення коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

4) виносить розроблені відповідно до підпункту 3 цього пункту пропозиції на засідання координаційної групи. Узгоджені координаційною групою пропозиції передаються голові виконавчого комітету Михайлівської сільської ради.

5) подає до Полтавської обласної державної адміністрацій дані:

за формами, наведеними у додатках 8 та 9,- не пізніше ніж до кінця 10-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан;

зазначені у графах 5-10 додатка 8,- щомісяця до 10-го числа, до припинення або скасування надзвичайного або воєнного стану.

4. Районна в мм. Києві та Севастополі державна (військова / військово-цивільна) адміністрація / сільська, селищна, міська рада враховує пропозиції, узгоджені координаційною групою, при:

внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, плану відновлення та розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

прийнятті рішень щодо залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору, перепрофілювання закладів, організацій і установ, що функціонують на території громади, здійснення співробітництва територіальних громад;

організації надання в територіальній громаді соціальних послуг в умовах надзвичайного або воєнного стану, прийнятті рішень щодо розширення переліку та збільшення кількості необхідних послуг, залучення необхідної кількості працівників надавачів соціальних послуг.

V. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах у перехідний період після припинення/скасування дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану

1. Якщо надзвичайний або воєнний стан на території України або в окремих її місцевостях було припинено/скасовано не пізніше ніж за місяць до кінця календарного року, визначення потреб населення у соціальних послугах у наступному календарному році проводиться для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період (за умови, що таке визначення потреб не проводилось у попередні два календарні роки).

Якщо надзвичайний або воєнний стан на території України або в окремих її місцевостях було припинено/скасовано протягом останнього місяця календарного року, визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться в наступному календарному році для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період шляхом застосування результатів моніторингу надання соціальних послуг відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449.

Збирання, узагальнення та аналіз даних за формами, наведеними у таблиці 3.2 додатка 3 та у додатку 4, не проводиться.

2. У наступному календарному році після визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до пункту 1 цього розділу проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період (за умови, що таке визначення потреб не проводилось у попередні два календарних роки). Надалі визначення потреб населення у соціальних послугах здійснюється згідно з періодичністю та послідовністю, визначеними у розділах ІІ-IV цього Порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1
до Порядку
організації

та проведення визначення

потреб населення

 Михайлівської сільської

 територіальної громади

 у соціальних послугах.

ДАНІ
щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Показник*

Кількість осіб
(станом
на 01 січня відповідного року)/**
за попередній календарний рік

Орієнтовні джерела отримання інформації

 

1

2

3

4

 

1

Соціально-демографічні характеристики громади

 

1.1

Загальні соціально-демографічні показники

 

1.1.1

Чисельність населення, всього осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

 

1.1.1.1

жінки

   

1.1.1.2

чоловіки

   

1.1.2

Міське населення, всього осіб,
з них:

   

1.1.2.1

жінки

   

1.1.2.2

чоловіки

   

1.1.3

Сільське населення, всього осіб,
з них:

   

1.1.3.1

жінки

   

1.1.3.2

чоловіки

   

1.1.4

Чисельність дитячого населення, всього дітей у віці 0-17 років включно,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/
служба у справах дітей/ відділи державної реєстрації актів цивільного стану/
виконавчий орган сільської селищної, міської ради з питань освіти

 

1.1.4.1

дівчата

   

1.1.4.2

хлопці

   

1.1.5

Діти у віці від 0 до 1 року

   

1.1.6

Діти у віці 1-2 роки

   

1.1.7

Діти у віці 3-5 років

   

1.1.8

Діти молодшого шкільного віку (6-10 років)

   

1.1.9

Діти середнього шкільного віку (11-15 років)

   

1.1.10

Діти старшого шкільного віку (16-17 років)

   

1.1.11

Чисельність осіб у віці 14-35 років

   

1.1.12

Чисельність населення працездатного віку (18-59 років включно), всього осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

 

1.1.12.1

працюючі

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань економічного та інвестиційного розвитку

 

1.1.13

Безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)
із них:

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)

 

1.1.13.1

жінки

   

1.1.13.2

чоловіки

   

1.1.14

Чисельність населення у віці 60-79 років, всього осіб,
з них:

 

Територіальний підрозділ Пенсійного фонду України

 

1.1.14.1

жінки

   

1.1.14.2

чоловіки

   

1.1.15

Чисельність населення, у віці 80 років і більше, всього осіб,
з них:

   

1.1.15.1

жінки

   

1.1.15.2

чоловіки

   

1.1.16

Кількість народжених**

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 

1.1.17

Кількість померлих**

   

1.1.18

Кількість померлих дітей у віці до 1 року**

   

1.1.19

Кількість багатодітних сімей:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

1.1.19.1

кількість дітей у них

   

1.1.20

Кількість одиноких матерів,
з них:

   

1.1.20.1

неповнолітніх одиноких матерів

   

1.1.21

Кількість одиноких батьків

   

1.1.22

Кількість сімей з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами

     

1.1.23

Кількість біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України,
з них:

 

Територіальний орган/
підрозділ Державної міграційної служби України, на який покладено виконання завдань у сфері реалізації законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, сільські, селищні, міські ради, благодійні організації, громадські об’єднання

 

1.1.23.1

жінки

   

1.1.23.2

чоловіки

   

1.1.23.3

діти

   

1.1.24

Кількість осіб, які звернулись із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та мають довідку про звернення за захистом в України,
з них:

   

1.1.24.1

жінки

   

1.1.24.2

чоловіки

   

1.1.24.3

діти

   

1.1.24.3.1

з них діти, розлучені із сім’єю

   

2

Дані щодо вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.1

Особи/сімї, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.1.1

Кількість сімей, які перебувають на обліку надавача соціальних послуг як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавачі соціальних послуг

 

2.1.1.1

кількість дітей у них

   

2.1.2

Кількість сімей, які отримують соціальні послуги

   

2.1.3

Кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

   

2.1.3.1

кількість дітей у них

   

2.1.4

Кількість сімей з дітьми, члени яких мають інвалідність,
з них:

   

2.1.4.1

кількість сімей, у яких батьки мають інвалідність

   

2.1.4.2

кількість сімей, у яких діти мають інвалідність

   

2.1.5

Кількість сімей з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального
захисту населення/ служба у справах дітей

 

2.1.6

Кількість сімей, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні

 

Служба у справах дітей

 

2.1.7

Кількість осіб з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.1.7.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості
(або міський, районний, міськрайонний
центр зайнятості -
до дати припинення їхньої діяльності)

 

2.1.8

Кількість дітей, батьки або один із батьків яких загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, бойових дій із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/
служба у справах дітей

 

2.1.9

Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у віці 18-23 роки), які проживають в територіальній громаді,
з них:

   

2.1.9.1

особи, які не навчаються і не працевлаштовані

   

2.1.9.2

особи, які не мають власного впорядкованого житла

   

2.1.9.3

особи з інвалідністю

   

2.1.10

Кількість жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини**,
з них:

 

Надавач соціальних послуг/
служба у справах дітей

 

2.1.10.1

кількість випадків запобігання відмові від новонародженої дитини**

 

Надавач соціальних послуг/ служба у справах дітей/ заклади охорони здоров’я

 

2.1.11

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ заклади охорони здоров’я

 

2.1.11.1

жінки

   

2.1.11.2

чоловіки

   

2.1.11.3

діти

     

2.1.12

Кількість осіб, хворих на туберкульоз,
з них:

   
   

2.1.12.1

жінки

   

2.1.12.2

чоловіки

   

2.1.12.3

діти

   

2.1.12.4

особи, які хворіють на мультирезистентний туберкульоз

   
   

2.1.13

Кількість осіб з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням усіх груп психоактивних речовин,
з них:

   

2.1.13.1

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

   

2.1.13.2

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

     

2.1.13.3

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

   

2.1.13.4

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

   

2.1.14

Кількість осіб із залежністю від азартних ігор,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.1.14.1

діти

   

2.1.14.2

повнолітні особи

   

2.1.15

Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (відповідальні працівники виконавчого комітету), які (який) проводять (проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками

 

2.1.15.1

жінки

   

2.1.15.2

чоловіки

   

2.1.15.3

діти

   

2.1.16

Кількість осіб, які вчинили домашнє насильство,

з них:

   

2.1.16.1

жінки

   

2.1.16.2

чоловіки

   

2.1.16.3

діти

   

2.1.17

Кількість осіб, направлених для проходження програми для кривдників,
з них:

   

2.1.17.1

жінки

   

2.1.17.2

чоловіки

   

2.1.17.3

діти

   

2.1.18

Кількість осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
з них:

 

Територіальні органи (підрозділи)

 

2.1.18.1

жінки

   

2.1.18.2

чоловіки

 

Національної поліції України

 

2.1.18.3

діти

   

2.1.19

Особи, звільнені з місць позбавлення волі**,
з них:

 

Уповноважений орган з питань пробації

 

2.1.19.1

неповнолітні особи,
із них:

   

2.1.19.1.1

дівчата

   

2.1.19.1.2

хлопці

   

2.1.19.2

повнолітні особи,
з них:

   

2.1.19.2.1

жінки

   

2.1.19.2.2

чоловіки

   

2.1.20

Кількість осіб, які перебувають на обліку органу пробації,
з них:

   

2.1.20.1

неповнолітні,
з них:

   

2.1.20.1.1

дівчата

   

2.1.20.1.2

хлопці

   

2.1.20.2

повнолітні особи,
з них:

   

2.1.20.2.1

жінки

   

2.1.20.2.2

чоловіки

   

2.1.21

Кількість бездомних осіб

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

 

2.1.22

Кількість безпритульних дітей

 

Служба у справах дітей/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

 

2.1.23

Кількість внутрішньо переміщених осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення;
філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості

 

2.1.23.1

чоловіки,
з них:

   

2.1.23.1.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

   

2.1.23.2

жінки,
з них:

 

(або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)
(для пунктів 2.1.23.1.1, 2.1.23.2.1)

 

2.1.23.2.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

   

2.1.23.3

діти

   

2.1.24

Кількість осіб, яким заподіяно шкоду, пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією**

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/ територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / ДСНС

 

2.2

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.2.1

Кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах,
з них:

 

Служба у справах дітей

 

2.2.1.1

дівчата

   

2.2.1.2

хлопці

   
 

з них у віці:

   

2.2.1.3

0-6 років

   

2.2.1.4

7-14 років

   

2.2.1.5

15-17 років

   

2.2.2

Кількість випадків жорстокого поводження з дитиною**,
у тому числі:

 

Служба у справах дітей

 

2.2.2.1

випадків смерті дитини з причин жорстокого поводження з нею**

   

2.2.3

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / служба у справах дітей

 

2.2.4

Кількість дітей, які перебувають на обліку у зв’язку з обставинами, зумовленими стихійним лихом, техногенними аваріями, катастрофами, бойовими діями чи збройними конфліктами

 

Служба у справах дітей

 

2.2.5

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

 

2.2.6

Кількість дітей, які вчинили самогубство або його спробу**

 

Служба у справах дітей

 

2.2.7

Кількість дітей, покинутих у закладах охорони здоров’я**

 

Служба у справах дітей

 

2.2.8

Кількість дітей, яких відмовилися забрати з пологового будинку та інших закладів охорони здоров’я**

   

2.2.9

Кількість сімей, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав на підставі рішення суду

   

2.2.10

Кількість сімей, з яких дітей влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

     

2.2.10.1

Кількість дітей, яких влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

   

2.2.11

Кількість дітей, яких влаштовано до закладів соціального захисту**

   

2.2.12

Кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав**

   

2.2.13

Кількість сімей, у яких батьків поновлено в батьківських правах

   

2.2.14

Кількість дітей-сиріт

   

2.2.15

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування

   

2.2.16

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

   

2.2.16.1

яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей

   

2.2.16.2

які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу

   

2.2.16.3

які перебувають під опікою/піклуванням

   

2.2.16.4

яких влаштовано до малих групових будинків

   

2.2.17

Кількість усиновлених дітей**

   

2.3

Діти, влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

 

2.3.1

Сім’ї, діти з яких влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

     

2.3.2

Кількість дітей, влаштованих на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

 

2.3.2.1

дівчата

   

2.3.2.2

хлопці

   

2.3.2.3

кількість дітей, які мають батьків (одного з батьків), не позбавлених батьківських прав

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.3.2.4

кількість дітей з інвалідністю

   

2.3.3

Кількість дітей, яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

 

2.3.3.1

будинків дитини

   

2.3.3.2

центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

   

2.3.3.3

пансіонів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

 

2.3.3.4

пансіонів закладів спеціалізованої освіти

   

2.3.3.5

дитячих будинків

   

2.3.3.6

дитячих будинків-інтернатів,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.3.3.6.1

I профілю

   

2.3.3.6.2

II профілю

   

2.3.3.6.3

III профілю

   

2.3.3.6.4

IV профілю

   

2.4

Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, яким не встановлено інвалідність***

 

2.4.1

Кількість дітей з інвалідністю, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

 

2.4.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А, з них:

   

2.4.1.1.1

чоловічої статі

   

2.4.1.1.2

жіночої статі

   

2.4.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи), з них:

   

2.4.1.2.1

чоловічої статі

   

2.4.1.2.2

жіночої статі

   
 

з причиною інвалідності якої є:

   

2.4.1.3

хвороби центральної нервової системи,
з них:

   

2.4.1.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.1.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності,
з них:

   

2.4.1.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.1.5

розлади психіки та поведінки,
з них:

   

2.4.1.5.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.1.6

вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії,
з них:

   

2.4.1.6.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.1.7

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,
з них:

   

2.4.1.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.1.8

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху,
з них:

   

2.4.1.8.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.2

Кількість дітей з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності)***

   

2.4.3

Кількість дітей, які потребують паліативного догляду

   

2.4.4

Кількість дітей з особливими освітніми потребами

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань освіти

 

2.4.5

Кількість дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти,
з них:

   

2.4.5.1

в інклюзивній групі, з них:

   

2.4.5.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.5.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.5.2

в спеціальній групі, з них:

   

2.4.5.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.5.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.6

Кількість дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах загальної середньої освіти,
з них:

   

2.4.6.1

в інклюзивних класах (групах), з них:

   

2.4.6.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.6.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.6.2

в спеціальних класах, з них:

   

2.4.6.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.6.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.6.3

за індивідуальною формою навчання
(педагогічний патронаж), з них:

   

2.4.6.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.6.3.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.6.4

в спеціальному закладі загальної середньої освіти, з них:

   

2.4.6.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.6.4.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.7

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким рекомендовано отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
надавач соціальних послуг

 

2.4.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.7.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.4.8

Кількість дітей, які отримують послуги в громаді,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення охорони здоров’я/
надавачі соціальних послуг/
заклади охорони здоров’я

 

2.4.8.1

з раннього втручання

   

2.4.8.2

з реабілітації, з них:

   

2.4.8.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

   

2.4.8.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

   

2.5

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/

 

2.5.1

жінки, з них:

   

2.5.1.1

з інвалідністю I групи підгрупи А

   

2.5.1.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б

   

2.5.1.3.

з інвалідністю II групи

 

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.5.1.4

з інвалідністю III групи

   

2.5.2

чоловіки, з них:

   

2.5.2.1

з інвалідністю I групи підгрупи А

   

2.5.2.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б

   

2.5.2.3

з інвалідністю II групи

   

2.5.2.4

з інвалідністю III групи

   
 

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

   

2.5.3

хвороби центральної нервової системи

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.5.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

   

2.5.5

розлади психіки та поведінки

   

2.5.6

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,

   

2.5.7

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

   

2.6

Кількість повнолітніх недієздатних осіб,
яким не призначено опікуна

   

2.7

Кількість повнолітніх осіб дієздатність яких обмежена, яким не призначено піклувальника

   

2.8

Кількість повнолітніх осіб, які потребують паліативного допомоги

   

2.9

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-35 років, з них:

   

2.9.1

чоловічої статі

   

2.9.2

жіночої статі

   

2.9.3

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

   

2.9.3.1

хвороби центральної нервової системи

   

2.9.3.2

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

   

2.9.3.3

розлади психіки та поведінки

   

2.9.3.4

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору

   

2.9.3.5

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

   

2.10

Кількість осіб з інвалідністю у віці 36-59 років,
з них:

   

2.10.1

чоловічої статі

   

2.10.11

жіночої статі

   

2.11

Кількість осіб з інвалідністю у віці 60 років і більше,
з них:

   

2.11.1

чоловічої статі

   

2.11.2

жіночої статі

   

2.12

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, які отримують в громаді послуги з реабілітації, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

 

2.12.1

чоловічої статі

   

2.12.2

жіночої статі

   

2.13

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-59 років, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) зайнятості

 

2.14

Особи похилого віку

 

2.14.1

Кількість осіб похилого віку,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.14.1.1

у віці 80 років і більше

   

2.14.1.2

з IV, V групою рухової активності

 

Заклади охорони здоров’я виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

 

2.14.1.3

з розладами психіки та поведінки

   

2.14.2

Кількість одиноких осіб, які потребують стороннього догляду

   

3

Додаткові статистичні дані

 

3.1

Кількість адміністративних правопорушень, учинених у стані алкогольного та/або наркотичного спяніння,
з них:

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

 

3.1.1

неповнолітніми

   

3.2

Кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку у звязку з вчиненням домашнього насильства,
з них:

   

3.2.1

неповнолітні

   

3.3

Кількість дітей, які перебували в розшуку як зниклі безвісти**

   

3.4

Кількість адміністративних протоколів, складених на батьків/осіб, які їх замінюють, за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обовязків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей**

   

3.5

Кількість сімей, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання**

 

Служба у справах дітей

 

3.6

Кількість сімей, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти**

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
заклад освіти

 

__________
* Формою передбачено перелік показників, які дадуть змогу максимально коректно проаналізувати соціально-демографічну ситуацію у територіальній громаді та вразливі групи населення або ті, які перебувають у складних життєвих обставинах, для визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах. За відсутності певних даних у певний календарний рік необхідно працювати з тим переліком показників, які можливо зібрати в територіальній громаді, і планувати роботу щодо вдосконалення збирання даних на наступні календарні періоди.
** Зазначаються дані за попередній календарний рік.
*** Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року 
№ 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До Порядок організації

та проведення визначення потреб

населення Михайлівської сільської

територіальної громади у соціальних послугах.

 

Таблиця 2.1. Інформація щодо надавача соціальних послуг*

Розділ 1. Адресні дані

Зміст відомостей

Інформація

1

2

Найменування надавача соціальних послуг
(зазначається повна, а також скорочена назва (у разі наявності) юридичної особи)

 

Форма власності (комунальна, державна, приватна)

 

Організаційно-правова форма

 

Підпорядкування (для надавачів державної/комунальної форми власності зазначається структурний підрозділ місцевої державної адміністрації / виконавчий орган місцевої ради чи територіальний підрозділ ЦОВВ, до сфери управління якого належить надавач)

 

Регіон
(територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя)

 

Район, територіальна громада

 

Населений пункт

 

Вулиця, номер будинку

 

Телефон/факс

 

Електронна адреса

 

Сайт

 

Інший інформаційний ресурс надавача соціальних послуг (за наявності)

 

Реєстраційний номер в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг

 

Розділ 2. Загальні показники щодо надавача соціальних послуг

Зміст відомостей

Інформація

1

2

2.1. Загальні відомості про надавача соціальних послуг

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

Графік роботи

 

Відокремлені структурні підрозділи надавача соціальних послуг (розташовані за іншою адресою)
(вказується у разі наявності)

 

Фактична адреса відокремленого структурного підрозділу
(зазначається фактична адреса кожного відокремленого структурного підрозділу (філії/відділення), за якою здійснюється безпосередня діяльність)

 

Кількість віддалених робочих місць, на яких працюють фахівці із соціальної роботи / кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють на віддалених робочих місцях, осіб

 

Планова кількість отримувачів соціальних послуг на календарний рік, осіб

 

Фактична кількість отримувачів соціальних послуг за звітний період (попередній календарний рік), осіб

 

2.2. Технічні характеристики будівлі та транспортних засобів надавача соціальних послуг

Загальна площа будівлі, що використовується для надання соціальних послуг, кв.м

 

Відповідність будівлі, в якій надаються соціальні послуги, ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (так/ні/частково)

 

Кількість транспортних засобів для надання соціальних послуг, з них:

 

автобус

 

легковий автомобіль

 

мікроавтобус

 

мотоцикл

 

мопед/моторолер

 

велосипед

 

Кількість та види транспортних засобів для перевезення маломобільних груп

 

2.3. Категорії осіб/сімей, яким надаються соціальні послуги
(зазначити категорії отримувачів соціальних послуг)

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Особи з інвалідністю

Діти з інвалідністю

Особи похилого віку

Інші (зазначити)

2.4. Перелік соціальних послуг, що надаються надавачем
(зазначаються назви соціальних послуг відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 липня 2020 року за № 643/34926)

 
 
 
 

Розділ 3. Кадрове забезпечення надавача соціальної послуги

Персонал

Кількість штатних одиниць

Кількість фахівців, залучених за договором підряду/
надання послуг

згідно зі штатним розписом

зайнятих

1

2

3

4

Загальна кількість
(на кінець звітного року)

     

З них:

     

адміністративного персоналу
(в тому числі керівного складу)

     

обслуговуючого персоналу

     

працівників, які надають соціальні послуги, у тому числі:

     

фахівець із соціальної роботи

     

соціальний працівник

     

соціальний робітник

     

практичний психолог / психолог/ психолог установи соціального захисту

     

педагог соціальний

     

вихователь

     

помічник вихователя

     

вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

     

асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

     

логопед

     

вчитель спеціальної освіти
(вчитель-дефектолог)

     

фізичний терапевт

     

вчитель-реабілітолог

     

ерготерапевт

     

лікар-фізіотерапевт

     

лікар-невролог дитячий

     

лікар-психіатр дитячий

     

лікар загальної практики - сімейний лікар

     

сестра медична (брат медичний)

     

Інші*

     

__________
* Вказати, які саме, згідно з 
Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327, та Випуском 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 29 березня 2017 року № 518.

Таблиця 2.2. Зведена інформація щодо надавачів соціальних послуг

Зміст відомостей

Інформація щодо надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги на рівні територіальної громади

Інформація щодо надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги на регіональному рівні

Кількість надавачів соціальних послуг всього

   

З них:

   

за формою власності:

   

комунальна

   

державна

   

приватна

   

Кількість відокремлених структурних підрозділів надавача соціальних послуг
(розташованих за іншою адресою)

   

Кількість віддалених робочих місць,
на яких працюють фахівці із соціальної роботи

   

Кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють на віддалених робочих місцях

   

Кількість будівель, в яких надаються соціальні послуги, всього

   

З них кількість будівель, що:

   

відповідають ДБН В.2.2-40:2018
«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»*

   

не відповідають ДБН В.2.2-40:2018
«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» *

   

частково відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» *

   

Кількість транспортних засобів для надання соціальних послуг

   

Кількість одиниць персоналу, всього
(вказується загальна кількість на кінець звітного року)

   

З них:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

З них:

   

кількість адміністративного персоналу
(в тому числі керівного складу):

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

кількість обслуговуючого персоналу:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

кількість працівників, які надають соціальні послуги:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

З них:

   

кількість фахівців із соціальної роботи:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

кількість соціальних працівників:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

кількість соціальних робітників:

   

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

   

зайнятих штатних одиниць

   

залучених фахівців

   

__________
* Визначається відповідно до 
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537. 

Додаток 3
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

Таблиця 3.1. Дані щодо забезпечення соціальними послугами осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Дані щодо осіб/сімей

Кількість осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення
(
додаток 1 до Порядку)

Кількість осіб, які звертались щодо отримання соціальних послуг, та осіб/сімей, щодо яких надійшли звернення/ повідомлення про потребу в соціальних послугах у звітному періоді (попередній календарний рік)*

Кількість осіб/сімей,
щодо яких за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї зроблено висновок про потребу в наданні соціальних послуг у звітному періоді (попередній
календарний рік)*

З них кількість осіб/сімей, які отримували соціальні послуги у звітному періоді
(попередній
календарний рік)*

Кількість осіб/сімей, які не отримували соціальні послуги у звітному періоді
(різниця між даними граф 5 та 6)

1

2

3

4

5

6

7

Особи/сімї, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

1

Безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості особи)


 


 


 


 


 

2

Внутрішньо переміщені особи


 


 


 


 


 

3

Сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям


 


 


 


 


 

4

Сім’ї, члени яких мають інвалідність


 


 


 


 


 

4.1

з них з дітьми з інвалідністю


 


 


 


 


 

5

Сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки


 


 


 


 


 

6

Сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні


 


 


 


 


 

7

Неповнолітні одинокі матері (батьки)


 


 


 


 


 

8

Сім’ї, в яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав на підставі рішення суду


 


 


 


 


 

8.1

в них дітей


 


 


 


 


 

9

Сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами


 


 


 


 


 

10

Біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту


 


 


 


 


 

11

Особи, які звернулись із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яким видано довідку про звернення за захистом в Україні


 


 


 


 


 

12

Сім’ї, дітей з яких влаштовано до закладів інституційного догляду та виховання дітей


 


 


 


 


 

13

Особи, яким заподіяно шкоду пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією


 


 


 


 


 

14

Особи з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Україні, брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України


 


 


 


 


 

15

Особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у віці 18-23 роки), які проживають в територіальній громаді


 


 


 


 


 

16

Жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини


 


 


 


 


 

17

ВІЛ-інфіковані особи,
з них:


 


 


 


 


 

17.1

діти


 


 


 


 


 

18

Особи, хворі на туберкульоз,
з них:


 


 


 


 


 

18.1

діти


 


 


 


 


 

19

Особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням усіх груп психоактивних речовин,
з них:


 


 


 


 


 

19.1

діти


 


 


 


 


 

20

Особи із залежністю від азартних ігор, з них:


 


 


 


 


 

20.1

діти


 


 


 


 


 

21

Особи, які постраждали від домашнього насильства,
з них:


 


 


 


 


 

21.1

діти


 


 


 


 


 

22

Особи, які вчинили домашнє насильство, направлені для проходження програми для кривдників,
з них:


 


 


 


 


 

22.2

діти


 


 


 


 


 

23

Особи, які постраждали від торгівлі людьми,
з них:


 


 


 


 


 

23.1

діти


 


 


 


 


 

24

Особи, звільнені з місць позбавлення волі,
з них:


 


 


 


 


 

24.1

неповнолітні


 


 


 


 


 

25

Особи, які перебувають на обліку органу пробації,
з них:


 


 


 


 


 

25.1

неповнолітні


 


 


 


 


 

26

Бездомні особи


 


 


 


 


 

27

Повнолітні недієздатні особи, яким не призначено опікуна


 


 


 


 


 

28

Повнолітні особи дієздатність яких обмежена, яким не призначено піклувальника


 


 


 


 


 

29

Сім’ї, в яких батьків поновлено в батьківських правах


 


 


 


 


 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

30

Діти, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах,
з них:


 


 


 


 


 

30.1

діти, які зазнали булінгу (цькування)


 


 


 


 


 

30.2

діти, які вчинили самогубство або його спробу


 


 


 


 


 

30.3

діти, які зазнали жорстокого поводження


 


 


 


 


 

30.4

діти, покинуті у закладах охорони здоров’я


 


 


 


 


 

30.5

діти, яких відмовилися забрати з пологового будинку та інших закладів охорони здоров’я


 


 


 


 


 

31

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
з них:


 


 


 


 


 

31.1

влаштовані на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду та виховання незалежно від типу, форми власності та підпорядкування


 


 


 


 


 

31.2

виховуються в прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу


 


 


 


 


 

31.3

перебувають під опікою/піклуванням


 


 


 


 


 

32

Сім’ї, дітей з яких влаштовано в патронатні сім’ї протягом звітного періоду


 


 


 


 


 

32.1

Діти, влаштовані в сім’ї патронатних вихователів протягом звітного періоду


 


 


 


 


 

33

Діти, батьки яких (особи, які їх замінюють) ухиляються від виконання своїх обов’язків


 


 


 


 


 

34

Сім’ї, в яких діти систематично самовільно залишають місце проживання


 


 


 


 


 

35

Сім’ї, в яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти


 


 


 


 


 

Особи з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, яким не встановлено інвалідність

35

Діти з особливими освітніми потребами


 


 


 


 


 

36

Діти з інвалідністю,
з них:


 


 


 


 


 

36.1

підгрупи А


 


 


 


 


 

36.2

причиною інвалідності яких є розлади психіки та поведінки


 


 


 


 


 

36.3

причиною інвалідності яких є хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху


 


 


 


 


 

36.4

причиною інвалідності яких є хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності


 


 


 


 


 

36.5

причиною інвалідності яких є хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору


 


 


 


 


 

37

Діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (в тому числі до встановлення інвалідності)


 


 


 


 


 

38

Діти, які потребують паліативної допомоги


 


 


 


 


 

39

Повнолітні особи з інвалідністю,
з них:


 


 


 


 


 

39.1

з інвалідністю I групи підгрупи А


 


 


 


 


 

39.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б


 


 


 


 


 

39.3

з інвалідністю II групи


 


 


 


 


 

39.4

з інвалідністю III групи


 


 


 


 


 

39.5

у віці 18-35 років


 


 


 


 


 

39.6

у віці 36-59 років


 


 


 


 


 

39.7

у віці 60 років і більше


 


 


 


 


 

39.8

причиною інвалідності яких є розлади психіки та поведінки


 


 


 


 


 

39.9

причиною інвалідності яких є хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності


 


 


 


 


 

39.10

причиною інвалідності яких є хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору


 


 


 


 


 

39.11

причиною інвалідності яких є хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху


 


 


 


 


 

Особи похилого віку

40

Особи похилого віку,
з них:


 


 


 


 


 

40.1

у віці 80 років і більше


 


 


 


 


 

40.2

з IV, V групою рухової активності


 


 


 


 


 

40.3

з розладами психіки та поведінки


 


 


 


 


 

41

Одинокі особи, які потребують допомоги у веденні домашнього господарства


 


 


 


 


 

42

Одинокі особи, які потребують стороннього догляду


 


 


 


 


 

43

Повнолітні особи, які потребують паліативної допомоги


 


 


 


 


 

__________
* Якщо особа/сім’я належить до декількох вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформація щодо цієї особи/сім’ї відображається за кожною такою групою окремо.

Таблиця 3.2. Дані щодо видів соціальних послуг, потребу в яких встановлено для осіб/сімей, що належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Код соціальної послуги відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429

Назва соціальної послуги відповідно до переліку соціальних послуг, визначених у Класифікаторі соціальних послуг, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429

Кількість осіб/сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг*

Кількість осіб/сімей, щодо яких за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї зроблено висновок про потребу в наданні відповідної соціальної послуги, та кількість осіб/сімей,
щодо яких надійшли повідомлення про потребу в соціальній послузі у звітному періоді (попередній календарний рік)

З них кількість осіб/сімей, які отримували відповідну соціальну послугу у звітному періоді (попередній календарний рік)

Кількість осіб/сімей, потреба у соціальних послугах яких є незадоволеною**
(різниця між даними
граф 4 та 5)

1

2

3

4

5

6

БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ


 


 


 


 


 


 

ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
(відповідно до переліку соціальних послуг, визначених у Класифікаторі соціальних послуг,
затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 9 липня 2020 року за № 643/34926)


 


 


 


 


 


 

__________
* Формування даних про кількість осіб/сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг, здійснюється щодо кожної соціальної послуги за результатами аналізу даних про вразливі групи населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (графа 3 таблиці 3.1), з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги, які визначені в графі 5 
розділу II «Отримувачі соціальної послуги» Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926.
** Дані графи 6 є основою для аналізу та визначення пріоритетних соціальних послуг для жителів територіальної громади з урахуванням даних граф 3 та 4 щодо кількості осіб/ сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг та тих, потребу яких у соціальних послугах було встановлено за результатами оцінювання потреб та щодо яких надійшли повідомлення про потребу в соціальній послузі.
Додаток 4
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
за результатами оцінювання організаційної спроможності

________________________________________________________________________
(назва територіальної громади)

у забезпеченні населення соціальними послугами

1

Організаційний розвиток субєктів системи надання соціальних послуг

1.1

Функціонування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - місцевий орган соціального захисту населення)

1.1.1

наявність місцевого органу соціального захисту населення*

Так

Ні

1.1.2

наявність у місцевого органу соціального захисту населення статусу головного розпорядника коштів місцевого бюджету*

Так

Ні

1.1.3

проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, що надаються населенню за бюджетні кошти, за результатами звітного року*

Так

Ні

1.1.4

повнота охоплення соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, моніторингом надання соціальних послуг*

Моніторинг не проводився

Моніторингом охоплено лише окремі послуги

Моніторингом охоплено більшу частину послуг

Моніторингом охоплено всі послуги

Коментар до пункту 1.1.4

1.1.5

повнота охоплення соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, оцінкою якості соціальних послуг*

Оцінка не проводилася

Оцінкою охоплено лише окремі послуг

Оцінкою охоплено більшу частину послуг

Оцінкою охоплено всі послуги