Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ПЕРЕЛІК соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами КЗ Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Затверджено

Директором комунальногозакладу

Центр

надання соціальних послуг

Михайлівської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області.

_______________________________

Додаток № 2

До рішення 

сесії

VIIIскликання  населення

Михайлівської

сільської ради

від __.__.2023 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, умови та порядок їх надання
структурними підрозділами КЗ  Центр
надання соціальних послуг

Михайлівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області
 

 

Загальні положення

1. Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - Центр) надає такі послуги:

- догляд вдома;

- натуральна допомога;

- підтримкасімей в складнихжиттєвихобставинах;

- соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

-  кризове та екстреневтручання;

- транспортні;

- послугафізичногосупроводуосіб з інвалідністю, якімаютьпорушення опорно-руховогоапарату та пересуваються на кріслахколісних, порушеннязору

- консультування;

- інформування;

- представництво інтетересів;

- денний догляд.

Крім  того Центр може надавати таку соціальну послугу як

 • паліативно/ хоспісний догляд.

Інші соціальні послуги.

 

2. Центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

-  громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

-  громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю) якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий від встановленого прожиткового мінімуму для сім’ї;

-    діти, сім’ї та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме:

1) діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи які взяли на виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) жінки, які народили дитину та мають намір відмовитись від неї;

3)  сім’ї внутрішньо переміщених осіб;

4)  сім’ї  учасників антитерористичної операції;

5)  сім’ї (особи), які постраждали від насилля та торгівлі людьми;

6)  особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років);

7)  діти та особи з функціональними обмеженнями тощо;

8)  багатодітні  сім’ї;

9)  ліквідатори на ЧАЄС та  члени  їх  сімей;

10)  учасникибойовихдій;

11)  члени  сімейзагиблого  ветерана;

12) бездомні особи;

13) особам, яківідбувалипокарання у видіобмеженняволіабопозбавленняволі на певний строк, а такожосіб, до якихзастосованопробацію.

Виходячи з конкретних обставин, на підставі рішення сільської ради можуть бути прийняті і інші громадяни.

3. При первинномузверненні до ЦНСП для отриманнясоцпослуг при собінеобхідноматипідтверджуючідокументи особи:

 • паспорт громадянинаУкраїни;
 • документ, щозасвідчуєреєстрацію у Державному реєстріфізичнихосіб – платниківподатків (карткаплатникаподатків),

До заяви, повідомленнядодаютьсятакідокументи/копії:

-копіядовідки до акта огляду медико-соціальноюекспертноюкомісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

-копіямедичноговисновку про дитину з інвалідністювіком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

-копіявиданоїлікарсько-консультативною комісієюлікувально-профілактичного закладу довідки про захворюваннядитини на тяжкеперинатальнеураженнянервовоїсистеми, тяжкувродженувадурозвитку, рідкіснеорфаннезахворювання, онкологічне, онкогематологічнезахворювання, дитячий церебральнийпараліч, тяжкий психічнийрозлад, цукровийдіабет I типу (інсулінозалежний), гостреабохронічнезахворюваннянирок IV ступеня, про те, щодитинаотрималатяжку травму, потребуєтрансплантації органа, потребуєпаліативноїдопомоги (за наявності);

-висновок про стан здоров’я особи, яка потребуєнаданнясоціальнихпослуг, за формою, затвердженою МОЗ (крімсоціальнихпослуг, якінадаються одноразово, екстрено (кризово);

-копіярішення органу опіки та піклування про утворенняприйомноїсім’ї, дитячогобудинкусімейного типу, про влаштуваннядитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

-копіярішення суду про обмеженняцивільноїдієздатностіабовизнаннянедієздатною особи, яка потребуєнаданнясоціальнихпослуг (для недієздатнихосіб та осіб, цивільнадієздатністьякихобмежена);

-копіярішення суду або органу опіки та піклування про призначенняопікунаабопіклувальникаособі, яка потребуєнаданнясоціальнихпослуг (за наявностіопікунаабопіклувальника);

-рішення органу опіки та піклування про наданнясоціальнихпослуг (якщоподаєтьсяповідомленняуповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатнихосіб, які не мають законного представника);

-копія документа, щопідтверджуєповноваженняпредставника органу опіки та піклування (якщоподаєтьсяповідомленняуповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатнихосіб, які не мають законного представника), з пред’явленняморигіналу;

-копія паспорта громадянинаУкраїниопікуна (опікунів) абопіклувальника (піклувальників) особи, яка потребуєнаданнясоціальнихпослуг (за наявностіопікуна (опікунів) абопіклувальника (піклувальників);

-копіядовідки про взяття на обліквнутрішньопереміщеної особи (за наявності);

-копіясвідоцтва про народженнядитинивіком до 18 років (за потреби).

Заповнені заяви з необхіднимикопіямидокументів, проживаючих в селах громадималомобільнихгруп, для швидкогореагування, можутьподаватися старостам села для подальшоїпередачіїх для реєстрації в ЦНСП (бланки заяви та перелікнеобхіднихдокументів у них наявний).

 

4. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в пункті 2 цього переліку, подають письмову заяву відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, який в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі — медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, щ надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина.

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці 2 п.2цього переліку, які подали письмову заяву до відділу соціального захисту населення Михайлівської сільської ради, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду). Посадова особа відділу в триденний термін після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

         У п’ятиденний термін після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби), відділу соціального захисту населення Михайлівської сільської ради який в одноденний термін після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в надання соціальних послуг з урахуванням пунктів 6,7,7-1,10,11 цього переліку і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів Центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у наданні соціальних послуг, визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається наказ.

Надання структурними підрозділами Центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

5. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву до відділу соціального захисту населення Михайлівської сільської ради.

6. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров’я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітикаі в установленому порядку.

6. Центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

         Для окремих структурних підрозділів Центру можуть передбачатися особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

3. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

4. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 268 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 15, ст. 759) і затверджуються його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються у встановленому законодавством порядку.

7-1. у виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від сплати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах Центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо. Для цього місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, що утворив територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

 

8. На кожного громадянина, якого обслуговує Центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім послуг швачки та перукаря), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

         Документи що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються відділом соціального захисту населення Михайлівської сільської ради на підставі подання Центру шляхом надіслання відповідних запитів.

9. Працівники Центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

10. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Центр осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження Центру);

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенніпідтримкасімей в складнихжиттєвихобставинах);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг Центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну грошову компенсаційну виплату, допомогу на доглядвустановленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні підтримкасімей в складнихжиттєвихобставинах);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмова отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання, або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності Центру.

         В такому разі орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому Центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо.)

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

12. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина Центром надсилається до відділу соціального захисту населення Михайлівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директором комунальногозакладу

Центр

надання соціальних послуг

Михайлівської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області.

_______________________________

Додаток № 2

До рішення 

сесії

VIIIскликання  населення

Михайлівської

сільської ради

від __.__.2023 р.

 

 

Перелік, умови та порядок здійснення

наданнясоціальних послуг  відділенням соціальної

допомоги вдомаЦентру надання соціальних послуг

 1. Відділення соціальної допомоги вдома Центру (далі — відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг не менш як 80 таких осіб похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;

осіб з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду),

 дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років,

особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності потребують), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і постійної сторонньої допомоги та соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

 

2. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

 

3. У Центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

 

4. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного / хоспісного догляду.

 

5. Якщо громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення — менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

 

6.Основні заходи, щостановлятьзмістсоціальноїпослуги догляду вдомаосібпохилоговіку та осіб з інвалідністю, орієнтовний час для їхвиконаннязгідно з додатком 3 до цього Державного стандарту, передбачають:

для отримувачівсоціальноїпослуги III групируховоїактивності:

 • допомогу у веденнідомашньогогосподарства;
 • наданняінформації з питаньсоціальногозахистунаселення;
 • допомогу в отриманнібезоплатноїправовоїдопомоги (у виглядіскерування, переадресації, супроводу до фахівця з такоїдопомоги);
 • допомогу в оформленнідокументів, внесенняплатежів;

для отримувачівсоціальноїпослуги IV, V групируховоїактивності та дітей з інвалідністювікомвідтрьох до 18 років:

 • допомогу у веденнідомашньогогосподарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотриманняособистоїгігієни, рухового режиму, прийомліків, годуваннятощо);
 • допомогу при пересуванні по квартирі;
 • допомогу в організаціївзаємодії з іншимифахівцями та службами;
 • навчаннянавичкамсамообслуговування;
 • допомогу у забезпеченнітехнічнимизасобамиреабілітації, навчаннянавичкамкористування ними;
 • психологічнупідтримку;
 • наданняінформації з питаньсоціальногозахистунаселення;
 • допомогу в отриманнібезоплатноїправовоїдопомоги (у виглядіскерування, переадресації, супроводу до фахівця з такоїдопомоги);
 • допомогу в оформленнідокументів, внесенняплатежів (для дітей з інвалідністю за потреби);

для отримувачівсоціальноїпослуги з когнітивнимирозладами, психічними та поведінковимирозладами:

 • допомогу у веденнідомашньогогосподарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотриманняособистоїгігієни, рухового режиму, прийомліків, годуваннятощо);
 • допомогу в організаціївзаємодії з іншимифахівцями та службами;
 • навчаннянавичкамсамообслуговування;
 • допомогу у забезпеченнітехнічнимизасобамиреабілітації, навчаннянавичкамкористування ними;
 • психологічнупідтримку;
 • наданняінформації з питаньсоціальногозахистунаселення;
 • допомогу в отриманнібезоплатноїправовоїдопомоги (у виглядіскерування, переадресації, супроводу до фахівця з такоїдопомоги);
 • допомогу в оформленнідокументів, внесенняплатежів.

Зміст та обсягсоціальноїпослуги догляду вдома для кожного отримувачасоціальноїпослугивизначаютьсяіндивідуальнозалежновідступеняіндивідуальної потреби отримувачасоціальноїпослуги та зазначаються в договорі на отриманнясоціальноїпослуги догляду вдома.

Для осіб з когнітивнимирозладамизміст та обсягсоціальноїпослуги догляду вдомавизначаються за результатами оцінюваннянавичокнезалежногопроживання за основнимикатегоріямижиттєдіяльності, що проводиться відповідно до Картки, з урахуваннямгрупируховоїактивності.

7.  Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої оплати.

 

8.Виконавчий комітет Михайлівської сільської ради може приймати,  рішення (розпорядження) про звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

 

9. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 

10. Положення про відділення соціальної допомоги вдома затверджується директором Центру.

 

11. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на здійснення соціального обслуговування та якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує сім громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

 

12. На підставі даних карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та медичного висновку громадянин і Центр укладають договір, у якому зазначаються види, зміст та обсяг послуг, що надаватимуться безоплатно або за плату, обумовлюються періодичність, строки надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

 

13. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору та відповідно до затвердженого графіка роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу догляду вдома постійно (ІІІ група рухової активності – два рази на тиждень; IV – три рази;Vп’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

14. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг;

5) довідка про склад сім’ї (форма № 3);

6) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності;

8) копія рішення (розпорядження) органу, що утворив Центр, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг.

10) довідку про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальних послуг;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

 

15. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директором комунальногозакладу

Центр

надання соціальних послуг

Михайлівської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області.

_______________________________

Додаток № 2

До рішення 

сесії

VIIIскликання  населення

Михайлівської

сільської ради

від __.__.2023 р.

 

 

Перелік, умови та порядок здійснення

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) відділенням підтримки сімей в складних життєвих обставинах Центр надання соціальних послуг

 

1. Відділенняпідтримки сімей в складних життєвих обставинах Михайлівського Центру надання соціальних послуг (далі — відділення підтримки сімей в СЖО) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких малозабезпечених громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують допомоги:

-  громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

-  громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю) якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий від встановленого прожиткового мінімуму для сім’ї;

-    діти, сім’ї та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме:

1) діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи які взяли на виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) жінки, які народили дитину та мають намір відмовитись від неї;

3)  сім’ї внутрішньо переміщених осіб;

4)  сім’ї  учасників антитерористичної операції;

5)  сім’ї (особи), які постраждали від насилля та торгівлі людьми;

6)  особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років);

7)  діти та особи з функціональними обмеженнями тощо;

8)  багатодітні  сім’ї;

9)  ліквідатори на ЧАЄС та  члени  їх  сімей;

10)  учасникибойовихдій;

11)  члени  сімейзагиблого  ветерана;

12) бездомні особи;

13) особам, яківідбувалипокарання у видіобмеженняволіабопозбавленняволі на певний строк, а такожосіб, до якихзастосованопробацію.

Виходячи з конкретних обставин, на підставі рішення сільської ради можуть бути прийняті і інші громадяни.

До малозабезпечених громадян, які мають право на обслуговування відділенням підтримки сімей в СЖО, належать громадяни, середньомісячний сукупний дохід сімей яких за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

         Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

 • громадяни які не здатні до самообслуговування у зв’язку  похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;
 • інших громадян похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з обмеженими можливостями, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умов що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижче ніж 1,5 прожитковий мінімум для сім’ї;
 • громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж в прожитковий мінімум для сім’ї;
 • внутрішньо переміщені особи.

 

2.Відділення підтримки сімей в СЖО надає такі послуги:

 • підтримкасімей в складнихжиттєвихобставинах;
 • соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
 •  кризове та екстреневтручання;
 •  транспортні;
 • послугафізичногосупроводуосіб з інвалідністю, якімаютьпорушення опорно-руховогоапарату та пересуваються на кріслахколісних, порушеннязору
 • консультування;
 •  інформування;
 • прокат технічних засобів реабілітації;
 • банк одягу та взуття;
 • послуги швачки;
 • послуги перукаря;
 • послуги взуттєвика;
 • представництво інтересів;

 

3. Відділення підтримки сімей в СЖОвиходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

2) ліками, предметами медичного призначення;

3) предметами побутової гігієни;

4) продовольчими та промисловими товарами;

5) гарячими обідами тощо.

 

4. Відділення підтримки сімей в СЖОмає право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.

 

5.  Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов малозабезпечених громадян з числа осіб, зазначених у пункті 1 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, підтримка сімей в СЖО надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

 

5. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату від 15 листопада 2001 р. № 486/202/524/455/3370   (z0112/02).

 

6.  Відділення підтримки сімей в СЖОможе організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

 

7.  Відділення підтримки сімей в СЖОздійснює обслуговування малозабезпечених громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім’ї, довідки про доходи всіх членів сім’ї.

За згодою малозабезпеченого громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

 

8. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення підтримки сімей в СЖО ведеться особова справа в якій містяться:

1) письмова заява громадянина;

2)  акт оцінки потреб;

3) рішення про надання /відмову в надання соціальних послуг видана відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Полтавського району полтавської області;

2) довідка про склад сім’їабо зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3) довідка про доходи членів сім’ї або за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановлення диференційованої плати за надання соціальних послуг

4) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб)

5) копія наказу про здійснення/ припинення обслуговування.

При формуванні справ підопічних завідувач відділенням чи соціальний працівник відділення, на підставі Закону України "Про захист персональних даних" - інформує підопічних та бере дозвіл-згоду (добровільнє волевиявлення) у письмовій формі, на обробку їх персональних даних (конфіденційної інформації): паспортних; індентифікаційного коду; дата і місце народження; дані про її національність; освіту; сімейний стан; стан здоров’я; а також адреса; майновий стан (нерухомість, земля); та іншу інформацію яка необхідна для формування справ.

 

 Соціальний працівник відділення підтримки сімей в СЖОведе облік громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах. Відомості про громадян, які отримали допомогу, вносяться до бази даних Центру.

У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення підтримки сімей в СЖОта особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

 

9. Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру.

 Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи не менш як три роки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Директором комунальногозакладу

Центр

надання соціальних послуг

Михайлівської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області.

_______________________________

Додаток № 2

До рішення 

сесії

VIIIскликання  населення

Михайлівської

сільської ради

від __.__.2023 р.

 

Перелік, умови та порядок наданнясоціальнихпослуг

відділенням денного перебуванняЦентр надання соціальних послуг

1. Відділення денного перебуванняЦентруутворюється для наданнясоціальних  послуг не менш як 30 громадянпохилоговіку, інвалідів  (якідосягли 18-річноговіку), щочасткововтратилиздатність до самообслуговування.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове  порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не   мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують  соціально-побутової  і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з  метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку   можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності,  відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних  інтересів  і  потреб  осіб,  організації  дозвілля  і
відпочинку.
 

2.Відділення денного перебуваннянадаєтакіпослуги:

-     соціальнаадаптація;

-     денний догляд;

-     соціально – педагогічна послуга  університет ІІІ віку.

Крім того, відділення денного перебуванняможенадаватитакісоціальніпослуги:
        -     консультування;

-         представництвоінтересів;

-     соціальнапрофілактика;

-     посередництво (медіація).

3. На кожного громадянина, якогообслуговуєвідділення денного перебування, ведетьсяособова справа, в якійміститься:

1)   письмовазаявагромадянина;

2)  акт оцінки потреб;

3) рішення про надання /відмову в надання соціальних послуг видана відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Полтавського району полтавської області;

2) медичнийвисновок про потребу в соціальнійадаптаціїабо денному   догляді та відсутністьмедичнихпротипоказань для перебування в колективі;

3)   карта визначенняіндивідуальних потреб отримувачасоціальнихпослуг;

4)   копіядовідки про встановленнягрупиінвалідності (за наявності);

5) довідка про склад сім'їабозареєстрованих у житловомуприміщенні/будинкуосіб;

6)   копія наказу про надання (припинення) соціальнихпослуг;

7) довідка про доходи за останнішістьмісяців, щопередуютьмісяцю   звернення за встановленнямдиференційованої плати занаданнясоціальнихпослуг;

8)   індивідуальний план наданнясоціальноїпослуги;

9)   договір про наданнясоціальноїпослуги;

10) копіярішення (розпорядження)виконавчого комітетуМихайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, якимутвореноЦентр, абоутвореної ним комісії про звільненнявідплати громадянпохилоговіку, інвалідів (якідосягли 18-річноговіку), що не здатні до самообслуговування, але маютьрідних, якіповиннізабезпечитиїм догляд і допомогу (за наявності);

11) копіядовідки про взяття на обліквнутрішньопереміщеної особи (для внутрішньопереміщенихосіб).

При формуванні справ підопічнихзавідувачвідділеннямчисоціальнийпрацівниквідділення, на підставі Закону України "Про захистперсональнихданих" - інформуєпідопічних та бередозвіл-згоду (добровільнєволевиявлення) у письмовійформі, на обробкуїхперсональнихданих(конфіденційноїінформації): паспортних; індентифікаційного коду; дата і місценародженнядані про її національність; освіту; сімейний стан; стан здоров’я; а також адреса; майновий стан (нерухомість, земля); та іншуінформацію яка необхідна для формування справ.

4. Відділення денного перебуванняочолюєзавідувач, якийпризначається   на посаду і звільняється з посади директором Центру.

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахомне менш як три роки.

5. У складіЦентруможеутворюватисякількавідділень   денного перебуваннязалежновідмісцяпроживаннягромадян, якихвінобслуговує, стану їхздоров'я та потреб.

 

Секретар сільської ради                                               О.В. Гринчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь