Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Дата: 09.11.2021 16:21
Кількість переглядів: 1581

 

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 

ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

     24 листопада 2021 року о 14:00 годині в приміщенні Ряськівського сільського будинку культури за адресою: вулиця Шевченка, 63, село Ряське, Полтавський район, Полтавська область відбудуться громадські слухання з обговорення проєкту Договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) Комунального некомерційного підприємства «Машівська лікарня» Машівської селищної ради Полтавської області.

    Громадське обговорення ініційоване відповідно до розпорядження Михайлівського сільського голови від 22 жовтня 2021 року № 40 «Про проведення громадських слухань».

      З матеріалами та додатковою інформацією щодо предмету громадських слухань можна ознайомитися в Михайлівській сільській раді в робочі дні  (з 08.00 до 17.00 години) за адресою: вулиця Молодіжна, 17, село Михайлівка, Полтавський район, Полтавська область.

Початок реєстрації громадян о 13:40 год.

 

Секретар сільської ради                                                          Ольга ГРИНЧУК

 

 

                ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ)

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МАШІВСЬКА ЛІКАРНЯ» МАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

 

смт Машівка                                                       «___»  _____________ 2021 року

 

Машівська селищна територіальна громада через Машівську селищну раду в особі Машівського селищного голови Сидоренка Сергія Івановича, яка надалі іменується Сторона-1, Михайлівська сільська територіальна громада через Михайлівську сільську раду Полтавського району Полтавської області в особі  сільського голови Коляндри Миколи Петровича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проєкту дотримувалися вимог, визначених статтями                       5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ або організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів.
  3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Відповідно до законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», рішень Машівської селищної ради від 15.05.2021 року № 26-7/VIІI «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) комунального некомерційного підприємства «Машівська лікарня» Машівської селищної ради Полтавської області», Михайлівської  сільської ради від 23.07.2021 року № 713 «Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад»,  з  метою  забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати) комунальне некомерційне підприємство  «Машівська лікарня» Машівської селищної ради Полтавської області»  (далі   –   Об’єкт),   право  комунальної власності на яке  належить Стороні-1.

 1. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ’ЄКТА

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог        ст.75, 93 Бюджетного кодексу України у порядку співфінансування у вигляді міжбюджетних трансфертів, наданих Стороною-2 для подальшого використання Стороною-1 на потреби Об’єкта, обсяг яких на листопад - 

грудень  2021 рік становить:

для  Сторони-1- 1000000 грн.;

для Сторони-2 – 500000 грн.;

    Суми співфінансування на 2022, 2023, 2024 та 2025 роки встановлюватимуться відповідно додатковими угодами.

4. НАДАННЯ (ВИРОБНИЦТВО) ОБ’ЄКТОМ ПОСЛУГ (ПРОДУКЦІЇ) ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. Послуги надаються  Об’єктом для населення суб’єктів співробітництва, що користуються послугами Об’єкта, зареєстровані та проживають на території  Сторони-1 та Сторони-2 за умови своєчасності фінансування, розміри якого зазначені в п.3.1.  цього Договору.

5.РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ  ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ,

ПОВ’ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ОБ’ЄКТА

5.1 Доходи, що будуть отримані за результатами діяльності Об’єкта, розподіляються:

5.1.1 100% доходів, отриманих Об’єктом за результатами надання послуги, визначеної п. 4.1 цього Договору, є власністю Об’єкта і використовуються ним відповідно до своїх статутних документів та чинного законодавства.

5.2 Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єкта, розподіляються:

5.2.1 100% ризиків, пов’язаних із діяльністю Об’єкта по наданню послуг, визначених п.4.1 цього Договору, покриваються за рахунок Об’єкта відповідно до його статутних документів та чинного законодавства.

6. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА

6.1. Об’єкт звітує щоквартально перед суб’єктами співробітництва про результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових, за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з «____» листопада 2021 року і діє до                31.12.2025 року.
  2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.
  3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

8.ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір припиняється у разі:
   1. закінчення строку його дії;
   2. досягнення цілей співробітництва;
   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
   5. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;
   6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
  2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
  3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3-х (трьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один примірник договору про припинення співробітництва  Машівська селищна рада надсилає Міністерству розвитку громад та територій України упродовж 15 робочих днів після підписання його Сторонами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.
  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 7 робочих днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

10.ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.2. Цей Договір укладений на 4-х аркушах у кількості  3-х примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Міністерства розвитку громад та територій України, які мають однакову юридичну силу.

10.3. Машівська селищна рада надсилає один примірник цього Договору до Міністерства розвитку громад та територій України для внесення його до реєстру договорів про співробітництво територіальних громад упродовж                  15 робочих днів після підписання його Сторонами.

10.4. Машівська селищна рада подає до Міністерства розвитку громад та територій України відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

10.5.  Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна Сторона зобов’язана повідомити інші Сторони у письмовій формі упродовж        5 (п’яти) робочих днів з моменту настання таких змін.

 

11.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1:

Машівська  селищна рада

Юридична адреса: 39400,

Полтавська обл.,

смт Машівка,                       

вул. Незалежності, 113

Одержувач платежу:

Виконавчий комітет Машівської селищної             ради

Код ЄДРПОУ:

Р/р _____________________

Казначейство України_____ (ЕАП)___________________

МФО 899998_____________

 

 

 

 

Селищний голова

 

 

С.І. СИДОРЕНКО

 

 

М.П.

Сторона-2:

Михайлівська сільська рада

Полтавського району Полтавської області

Юридична адреса: 36430,

Полтавська обл., Полтавський район

с. Михайлівка,

вул. Молодіжна, 17

Платник:

Виконавчий комітет Михайлівської

сільської ради Полтавського району Полтавської області

Код ЄДРПОУ:

Р/р ______________________

_________________________

_________________________

МФО ____________________

 

Сільський голова

 

 

М.П.КОЛЯНДРА

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь