Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

оголошення про громадські слухання

Дата: 21.07.2021 11:41
Кількість переглядів: 919

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ 

ЩОДО ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

     04 серпня 2021 року о 17:15 годині в приміщенні Михайлівського сільського будинку культури за адресою: вулиця Молодіжна, 30, село Михайлівка, Полтавський район, Полтавська область відбудуться громадські слухання з обговорення проекту Договору про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного комунального некомерційного підприємства

    Громадське обговорення ініційоване відповідно до розпорядження Михайлівського сільського голови від 21 липня 2021 року № 31 «Про проведення громадських слухань».

      З матеріалами та додатковою інформацією щодо предмету громадських слухань можна ознайомитися в Михайлівській сільській раді в робочі дні  (з 08.00 до 17.00 години) за адресою: вулиця Молодіжна, 17, село Михайлівка, Полтавський район, Полтавська область.

 

Сільський голова                                                                   Микола КОЛЯНДРА

 

 

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

 

село Михайлівка

Фото без опису

 

                      20    року

 

   Михайлівська територіальна громада через Михайлівську сільську раду в особі сільського голови Коляндри Миколи Петровича, яка надалі іменується Сторона-1, та Машівська територіальна громада через Машівську селищну раду в особі селищного голови Сидоренка Сергія Івановича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти  співробітництва, уклали цей Договір про таке.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».
  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб’єктами співробітництва спільного комунального підприємства, установи та організації – спільного інфраструктурного об’єкта.
  3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про співробітництво територіальних громад», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення Законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я

 

з метою реалізації спільного інфраструктурного проекту і виконання функцій, що становлять спільний інтерес, Сторони домовились утворити спільне комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Машівської селищної ради (далі – Об’єкт) і спільно його утримувати.

  1. Сторони визначили, що:
   1. організаційно-правовою формою Об’єкта є комунальне некомерційне підприємство;
   2. місцезнаходженням Об’єкта є:вулиця Незалежності, 112-В, селище Машівка, Полтавська область, 39400;
   3. сферою діяльності Об’єкта є:

- надання первинної медичної допомоги населенню громад;

- здійснення управління структурними підрозділами по медичному обслуговуванню населення Михайлівської та Машівської територіальних громад;

- проведення заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоровя;

   1. етапами утворення Об’єкта є: прийняття рішення сесією Машівської селищної ради про внесення змін до складу засновників комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Машівської селищної ради, прийняття рішення Михайлівською сільською радою про входження до складу засновників комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Машівської селищної ради, затвердження статуту підприємства в новій редакції, реєстрація змін підприємства;
 1. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ

 

  1. Управління Об’єктом здійснюється відповідно до його установчих документів.
  2. Керівництво господарською діяльністю Об’єкта здійснюється керівником Об’єкта, який призначається на посаду за результатами конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням Машівської селищної ради за попереднім погодженням кандидатури із Михайлівською сільською радою і є підзвітним органу, який його призначив (обрав); .

 

  1. Органами управління Об’єкта є: керівник та спостережна рада. Спостережна рада утворюється та припиняє свою діяльність за рішенням Машівської селищної ради.  До складу  спостережної ради входить  6 осіб: по 3 представники від Сторін. Організація діяльності спостережної ради визначається Положенням про спостережну раду закладу охорони здоровя, яке затверджується рішенням Машівської селищної ради.
 1. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ’ЄКТА
  1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України  та Закону про Бюджет на відповідний рік.
  2. При формуванні щорічного фінансового плану окремо визначається кошторис на утримання структурних підрозділів, що функціонують на території суб’єктів співробітництва та в розрізі кожної з них ведеться облік видатків.
  3.  Недостатнє бюджетне фінансування покривається за рахунок коштів місцевого бюджету суб’єктів співробітництва, яких визначається окремо по кожній із Сторін договору щорічно при формуванні бюджету.
  4. Сторони зобов’язуються пропорційно до чисельності населення територіальних громад суб’єктів співробітництва здійснювати фінансування управлінського та адміністративно-господарського персоналу, чисельність якого затверджується штатним розписом щорічно.
  5.  Кожна із Сторін має право затверджувати свої медичні програми, виділяти кошти з місцевого бюджету на їх фінансування.
  6. Дефіцит коштів на утримання структурних підрозділів покривається кожною із Сторін за рахунок власних коштів місцевого бюджету або шляхом проведення оптимізації кількості посад, структурних підрозділів підприємства.
  7. Доходи, отримані за результатами діяльності Об’єкта використовуються на розвиток Обєкта. Порядок використання доходів визначається статутом підприємства.
  8. Сторони домовилися, що обєкти комунальної власності Михайлівської та Машівської територіальних громад передаються спільному комунальному некомерційному підприємству на праві оперативного управління.
  9. Про результати своєї діяльності в тому числі фінансової Обєкт звітується перед Сторонами щоквартально.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА
  1. Об’єкт припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

 

5.2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Об’єкта, повертається Сторонам у точній відповідності, у якій здійснювалася його передача.

 

 1. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ,

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності набирає чинності через 10 днів з дати його укладення та діє безстроково.
  2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.
  3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір припиняється у разі:
   1. закінчення строку його дії;
   2. досягнення цілей співробітництва;
   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;
   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;
   5. банкрутства  утворених  у   рамках  співробітництва  підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;
   6. нездійснення   співробітництва  протягом   року  з   дня   набрання чинності цим Договором;
   7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.
  2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.
  3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості 3 примірників, кожен з яких має однакову

юридичну силу.

  Один примірник договору про припинення співробітництва Михайлівська сільська рада надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.
  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.
  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.
  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 5днів з дати їх настання.

і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.
  2. Цей Договір укладений на 6 аркушах у кількості 3 примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.
  3.  Михайлівська сільська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 робочих днів після підписання його Сторонами.

9.4 Михайлівська сільська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

 

 

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Сільський голова  

М.П. Коляндра

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Селищний голова

С.І. Сидоренко

М. П.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь